#STELLING

Gertjan Giele
Programmamanager woningbouw, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Den Haag reageert op de stelling

“We moeten voorkomen dat de bouwketen tot stilstand komt”

#STELLING

Gertjan Giele

Programmamanager woningbouw, Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
gemeente Den Haag reageert op de stelling

 

“We moeten voorkomen dat de bouwketen tot stilstand komt”

Het is volgens Gertjan Giele nog te vroeg om de langetermijneffecten van corona op de woningbouw te kunnen duiden. In het hier en nu ervaart hij de huidige crisis wel als een wake-up call.
“Corona herinnert ons eraan dat niets meer vanzelfsprekend is en dat we altijd wendbaar en flexibel moeten zijn. Er is herbezinning nodig en tegelijkertijd ook actie.”
Vastgoedontwikkeling is een mammoettanker: corona dendert daar dwars door heen

“In Nederland is er in de laatste decennia bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in stedelijke ontwikkeling, waardoor de kwaliteit en aantrekkingskracht van grote steden is toegenomen. Den Haag vormt hierop geen uitzondering. Met de komst van de Campus Den Haag, onderdeel van de Leidse Universiteit, staat de stad inmiddels ook op de kaart als studentenstad. Den Haag groeit de laatste jaren met gemiddeld 5.000 inwoners per jaar, met alle druk op de woningmarkt van dien. Het huidige stadsbestuur heeft zich daarom ten doel gesteld om jaarlijks 4.000 extra woningen te realiseren, waarvan 30% sociale huur-, 20% middeldure huur- en 20% betaalbare koopwoningen.”

“Intensiveren door hoogbouw is noodzaak.”

De ruimte ligt in de hoogte

 

“Den Haag wordt omgeven door buurgemeenten en de duin- en zeekust. De genoemde bouwopgave moet dan ook vooral binnenstedelijk gerealiseerd worden. Intensiveren door hoogbouw is noodzaak: de planologische ruimte ligt boven ons. We hebben hiervoor drie ontwikkelgebieden aangemerkt: het Central Innovation District, de Binckhorst/de Laakhavens en Den Haag Zuidwest. In die gebieden voeren we een actief faciliterend planologisch beleid. Door nieuwe ruimtelijke kaders geven we ruimte aan nieuwe woningbouwplannen. In overige gebieden kiezen we eerder voor bouwvormen die aansluiten op de omgeving. Mooie voorbeelden daarvan zijn de compacte sociale huurwoningen de Haagse Hendrik, ontworpen door heren 5 architecten, en de beneden-bovenwoningen aan de Boekweitkamp, ontworpen door Geurst en Schulze Architecten. Deze woningen worden door Haag Wonen en Heembouw ontwikkeld en gerealiseerd op twee locaties in de stad.”

 

Corona ontregelt ons en er is nog geen zicht op het einde van deze pandemie

“In het stadscentrum worden voornamelijk plannen ontwikkeld voor hoogbouw met gemengde functies: wonen, werken, voorzieningen en recreëren. In de afgelopen jaren zijn hier ook relatief veel kantoren getransformeerd, veelal oude ministeries, maar de nadruk ligt nu meer op grootschalige stedelijke herontwikkelingsprojecten. Ik hoef niemand uit te leggen dat dit complexe, kapitaalintensieve en langjarige trajecten zijn. Vastgoed is een mammoettanker: om voortgang te houden zijn stabiele condities nodig. Corona dendert daar nu dwars doorheen. We zijn ontregeld. Temeer omdat er nog geen zicht is op het einde van de pandemie.”

“Vastgoed is een mammoettanker:
om voortgang te houden zijn
stabiele condities nodig.”

“Vastgoed is een mammoettanker:
om voortgang te houden zijn
stabiele condities nodig.”

Herbezinnen en tempo vasthouden

“Wat de langetermijneffecten van corona op de woningbouw zijn, kan niemand nog duiden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de investeringsbereidheid van beleggers en met het consumentenvertrouwen?
Sluit de bouwprogrammering aan op mogelijke veranderingen in woonwensen en op thuiswerken? Corona is een wake-up call. Niets is vanzelfsprekend en dat herinnert ons eraan dat alle partijen in de bouwketen flexibel en wendbaar moeten zijn. Het roer volledig omgooien en overhaaste beslissingen nemen, is onverstandig. We moeten ons herbezinnen en proactief bedenken hoe we de nieuwe werkelijkheid organiseren.
Tegelijkertijd mogen we geen tempo verliezen. Er is nog steeds een groot tekort aan betaalbare woningen.”

“De overheid moet juist nu faciliteren, stimuleren en aanjagen. De bouwsector is van vitaal belang en kan een motor zijn voor de werkgelegenheid. Ons stadsbestuur heeft ongeveer 170 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de stimulering van gebiedsontwikkeling en betaalbare woningbouw in de stad. Ook het Rijk onderkent het belang hiervan. In het kader van de woningbouwimpuls zijn onze aanvragen door het ministerie van binnenlandse zaken gehonoreerd met 71 miljoen euro. Met deze middelen kunnen we het tempo in de bouwproductie houden en ‘door investeren’ in  binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Want als er één les is die we uit de vorige crisis geleerd hebben, is het wel dat we moeten voorkomen dat de bouwkolom nu leegstroomt.”

Gertjan Giele

Gertjan Giele studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft en werkt sinds 2011 als programmamanager woningbouw bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag. Of, zoals hij zelf zegt, als aanjager van de woningbouwproductie in Den Haag. Hij organiseert samen met collega’s de middellange termijn planvoorraad en programmering van de woningbouw. Daarnaast is hij in de initiatiefase betrokken bij het scheppen van kaders en randvoorwaarden waarbinnen private partijen woningbouwplannen kunnen realiseren. De woningbouwopgave waar Den Haag voor staat, is fors. Het stadsbestuur heeft de ambitie om jaarlijks 4.000 nieuwe woningen te realiseren.

“Als als er één les is die we uit de vorige crisis geleerd hebben, is het wel dat we moeten voorkomen dat de bouwkolom nu leegstroomt.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan